School in ontwikkeling

Basisschool ’t Eimink zal zich steeds meer profileren als  een school waarin de brede ontwikkeling een hoge prioriteit heeft. We zullen de leerlingen stimuleren op een zelfstandige manier oplossingen leren te bedenken bij vraagstukken waar ze tegen aanlopen, zoals bij rekenen, bij taaloefeningen, maar ook bij het sporten, bij het oplossen van conflicten en pesterijen.
Zelfstandigheid stimuleren betekent ook leerlingen de ruimte geven op hun eigen manier zaken op te pakken, waarbij de oplossingsgerichtheid een belangrijke rol speelt. De combinatie van zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid zal meer aandacht krijgen op onze school, zowel in de omgang met de leerlingen als bij het organiseren van activiteiten en de keuzes van lesmethoden.

We beseffen, dat we als school de taak hebben de talenten te ontwikkelen, die het kind later als volwassene nodig heeft om goed te kunnen functioneren en in staat stelt de weg te vinden  in onze samenleving in de 21ste eeuw. Er is vraag naar mensen die creatief en innovatief zijn, die originele ideeën hebben. En natuurlijk mensen met sociale vaardigheden. Goede relaties, verbanden leggen en prestaties leveren, daar gaat het om. Wij bieden een omgeving waar kinderen leren denken. Dit versterkt motivatie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We streven naar hogere opbrengsten bij taal, lezen en rekenen. Dit als basisvoorwaarden om straks goed te kunnen functioneren. ’t Eimink wil laten zien dat meten en verbeteren uitstekend hand in hand kunnen gaan met aandacht voor de natuurlijke vermogens van de kinderen om hun talenten te ontplooien en onafhankelijk te kunnen denken. Zodat ze in de maatschappij een leven kunnen leiden dat zin en betekenis heeft. In samenwerking met onze IKC partner gaan we de uitdaging aan.

school in ontwikkeling

We wisten al langer: de kernvakken zijn niet de enige vakken die er toe doen bij de ontwikkeling van kinderen. Vooral de ‘brede ontwikkeling’ van het kind doet er toe. Wij gaan op zoek naar verbindingen tussen binnenschools en buitenschools leren. Nieuwe skills, nieuwe vaardigheden, vaardigheden van de 21ste eeuw,: het gaat om de ‘brede ontwikkeling’ van kinderen. Het zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om klaar te zijn voor hun eigen toekomst. Wij zijn met name geschikt als oefenplaats voor deze skills. Maar hoe kunnen we het beste aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden? Welke keuzes maken we, op basis waarvan? Hoe maken we het aanbod? Is creativiteit te leren? Wat is de rol van vakdocenten? Hoe brengen we de meerwaarde in beeld voor ouders, kinderen, leerkrachten, bestuur? Hoe participeert het onderwijs of wat is de rol van de leerkrachten bij de kernvakken en bij de thema’s? Wat is de rol van de kinderopvang hierin? Deze vragen zullen we beschrijven in ons strategische keuzes 2015 – 2019.

Motto van de school: WAAR TALENT ONTWIKKELT…
Met ons onderwijs willen wij de leerlingen door middel van een positieve benadering het gevoel geven iets goed te kunnen( zelfstandigheid bevorderen). Wij streven er naar dit te bereiken door bij de leerlingen  een grote mate van zelfstandigheid (autonomie) te ontwikkelen. We vinden het belangrijk een structurele werkwijze te hanteren, consequent gedrag te tonen en aandacht en respect voor elkaar te hebben.  Leerlingen een gevoel van geborgenheid geven en er voor zorgen dat de leerlingen met plezier naar school gaan,  moeten er mede toe bijdragen dat wij deze doelen bereiken. Op weg naar 21ste eeuws leren

Feit is dat we in een razend snel tempo in een nieuw tijdperk zijn terecht gekomen. Het digitale tijdperk van de snelle en vooral vele informatie. Daarbij zijn we ook veel zekerheden kwijt geraakt en weten vaak nog niet precies wat er voor in de plaats komt. Een opleiding alleen is niet meer voldoende. Na de opleiding begint het echte leren pas. Dit betekent een heel andere manier van leven en denken. Wil je als organisatie blijven overleven, en de drang tot overleven zit in ieder mens en geldt dus ook voor organisaties, dan zul je je moeten realiseren dat de omgeving niet meer past als je niet alert blijft op de veranderingen. Ook voor het onderwijs betekent dit nieuwe uitdagingen aangaan. Van personeelsleden wordt tegenwoordig verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen. Dat zij nieuwe kennis vergaren en toepassen. Een nieuw tijdperk en nieuwe inzichten betekent voor het onderwijs ook de nieuwe inzichten leren toepassen. Aan mogelijkheden om met elkaar te communiceren ontbreekt het niet. Sinds de digitale revolutie staan we 24 uur per dag zeven dagen in de week in permanent contact met elkaar en met de rest van de planeet. Maar soms vergeten we daardoor dat de wereld in je straat, school, omgeving begint…..

school in ontwikkeling

Op onze school vragen we ons steeds minder af hoe intelligent een leerling is, maar stellen we ons de vraag “Hoe is een leerling intelligent”?. Er zijn verschillende soorten intelligenties, zoals een muzikale, lichamelijke, een sociale, een wiskundige of een taalkundige intelligentie. Ook zijn er leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld, heel ‘handig’ met hun handen zijn. Deze leerling is niet minder intelligent, maar anders intelligent. Maar hoe ziet de samenleven er over pakweg 15 jaar uit ? Niemand die het weet. Veel informatie die ‘vroeger’ ontzettend belangrijk was om als parate kennis je eigen te maken, is tegenwoordig met een druk op de knop te achterhalen. We willen als school op deze nieuwe, interessante ontwikkelingen inspelen en proberen de talenten te ontwikkelen om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, maar ook gelukkiger kunnen worden, omdat je pas in je element bent als je mag doen wat je boeiend vindt en misschien ook goed kunt.